Ulgi w przejazdach komunikacją miejską

Autobus komunikacji miejskiej

Dlaczego niepełnosprawny niesłyszący, albo pracujący w zakładzie pracy chronionej ma przyznaną ulgę, a niepełnosprawny pracujący na otwartym rynku nie? Dlaczego pobierający zasiłek może liczyć na zniżkę w przeciwieństwie do niepełnosprawnego nie pobierającego dodatkowych pieniędzy od obywateli? I czy jest tak w każdym mieście?

Łódź

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Łodzi, stan z lutego 2014

 
Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
5) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
6) ociemniali i ich przewodnicy;
(...)
8) wyłącznie podczas podróży na trasie: dom - ośrodek rehabilitacyjny, dom - warsztaty terapii zajęciowej, dom – zakład pracy chronionej, osoby:
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,
b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,
c) pracownicy zakładów pracy chronionej,
d) osoby, o których mowa w lit. a-c muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
• posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,
• zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów;


Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

7) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały;

 

Darmowe przejazdy dla osób o znacznej niepełnosprawności, ociemniałych są logiczne. 

Prawo do bezpłatnych przejazdów mają jednak także niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym. Ale nie wszyscy!  Są to jedynie osoby uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej, pracownicy zakładów pracy chronionej. Skąd takie obwarowania?

 

Przy okazji dyskusji na takie tematy włodarze często zasłaniają się tym, że miasto nie ma pieniędzy. Może zatem zlikwidować ten zapis:

 

1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

(...)

12) pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciści MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i renciści byłego MPK
w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach obsługiwanych przez daną firmę.

Skoro Miasto nie ma pieniędzy a dodatkowo musi dotować MPK to skąd ta niebagatelna ulga dla pracowników MPK?

 

 

 

 

Kutno

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (stan z lutego 2014)

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są na liniach miejskichi podmiejskich (poza liniami nocnymi):

7) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich przewodnicy,

8) osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich przewodnicy,

Do korzystania z biletów ulgowych na liniach miejskich i podmiejskich( poza liniami nocnymi) uprawnieni są:

4) inwalidzi słuchu,

 

I znów podobnie nie podlega kwestionowaniu ułatwienie w postaci bezpłatnych przejazdów dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym i osób niewidomych.

Ale skąd ulga w opłacie dla inwalidów słuchu? Z całym szacunkiem dla osób dotkniętych taką niepełnosprawnością, ale czy nie powinni być uwzględnieni niepełnosprawni w zakresie narządów ruchu?

Warszawa

Katalog osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie znaleźć można (stan na luty 2014) na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM)  w Warszawie.

Podobnie jak w powyżej przedstawionych przepisach w innych miastach, w Warszawie tak samo prawo do bezpłatnych przejazdów posiadają m.in osoby niewidome (bez względu na stopnień niepełnosprawności), osoby o znacznej niepełnosprawności, ale także  niepełnosprawne dzieci i młodzież do 26. roku życia bez względu na stopnień.

W Warszawie na zniżkę 50-procentową mogą liczyć jednak także osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bez żadnych dodatkowych obwarowań! Nie muszą uczęszczać do ośrodka, nie muszą być dodatkowo wspierani przywilejami takimi jak np. zasiłek. 

Po prostu, zgodnie z informacją na stronie ZTM, są to: "Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26. roku życia".  Uprawniają ich do zniżkowej opłaty:  "Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności".

Mogą pracować sami na siebie na otwartym rynku pracy, nie pobierać dodatkowych zapomóg i mieć to ułatwienie w codziennym trudzie.

 

Białystok

Przejazdy bezpłatne

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem - na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności.

Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O.

Ulga 50%

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim z orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (II, III grupa inwalidzka) - na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności.

Elbląg

Przejazdy ulgowe

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kraków

Przejazdy bezpłatne

 

Poznań

Przejazdy bezpłatne

Osoby niepełnosprawne (szczegóły pod adresem: http://ztm.poznan.pl/bilety/ulgi-i-zwolnienia-nowe)

Przejazdy 50% ulgi

Osoby niepełnosprawne  stwierdzające jeden z przedstawionych stanówfaktycznych:- całkowitą niezdolność do pracy,- umiarkowany stopień niepełnosprawności,- II grupę inwalidztwa

 

Olsztyn

Osoby niepełsnosprawne, w zależności od stopnia niepełnosprawności przejazdy bezpłatne lub ulgowe. W tym także osoby posiadające stopień umiarkowany  (http://www.zdzit.olsztyn.eu/transport-publiczny/taryfa-a-bilety/ulgi-i-p...)

Lublin

Przejazdy ulgowe dostępne są dla osoby posiadające dokument potwierdzający umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości.