Artykuły na temat "prawo"

 

Jak zakwestionować decyzję lekarza o odmowie leczenia

Chorym podczas procesu terapii przysługuje wiele uprawnień. Mają prawo do leczenia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz do pełnej informacji na temat ich stanu zdrowia, podejmowanych działań terapeutycznych i decyzji lekarza. Wolno im się także nie zgadzać z opinią lub orzeczeniem specjalisty, który ich leczy. Każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na jego prawa wynikające z przepisów.