Prokurator Generalny pyta o zgodność z Konstytucją ograniczenia wolności pasażera przez kontrolera biletów

Wnętrze sali posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego RP

Prokurator Generalny złożył do Trybunały Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy przepisy zezwalające kontrolerowi biletów zatrzymania pasażera są zgodne z Konstytucją.

Wniosek Prokuratora Generalnego

Fragment uzasadnienia wniosku Prokuratora Generalnego z 19 marca 2012r. przyjęty do rozpoznia przez Trybunał Konstytucyjny:

 

Przepis art. 87b ustawy Prawo przewozowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, przez to, że:

1. odnosi się do każdego kontrolowanego podróżnego, a nie tylko podróżnego, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości,

 

oraz

 

2. nakazuje, pod groźbą kary, podróżnemu pozostanie w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, niezależnie od tego, czy podróżny swoim działaniem zmierza bezpośrednio do uniemożliwienia zatrzymania go przez funkcjonariusza Policji lub innych uprawnionych służb porządkowych, jest niezgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy zasadniczej.

 

Art. 87b ustawy "Prawo przewozowe" brzmi:

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozo-stał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych,podlega karze grzywny.

 

Stanowisko Sejmu

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczona jest także opinia Sejmu w tej sprawie. Lektura o tyle też ciekawa, że także w niej znajdujemy jako zasadne kwestie podniesione przez nas. 

Stowisko Sejmu zamykające wywód prezentowany w piśmie brzmi:

(...)należy uznać, że art. 87b prawa przewozowego jest niezgodny z art. 31 ust. 3. Konstytucji.

 

Oczekujemy na rozstrzygnięcie, zwłaszcza w związku z sytuacją zatrzymywań pasażerów, którzy posiadają ważny bilet za przejazd (sic!) bo trwa kontrola biletów - Skandaliczne potraktowanie niepełnosprawnego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne.