Projekt zmian w zakresie wydawania kart parkingowych - konsultacje społeczne

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Czas trwania

Data rozpoczęcia konsultacji: 3 marca 2015 r.
Data zakończenia konsultacji: 17 marca 2015 r.

Cele i przesłanki konsultowanych projektów

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. poz. 870), jest zmiana właściwości miejscowej organu uprawnionego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nowe brzmienie przepisu §2 rozporządzenia umożliwi osobom niepełnosprawnym składanie wniosku o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W dotychczasowym stanie prawnym, wniosek ten mógł być składany wyłącznie do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Sposób zgłaszania uwag

Uwagi należy złożyć lub przesłać na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
lub na adres e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl.