Pogorszenie funkcji poznawczych w wyższych temperaturach

Leavitt i wsp. wykazali, że u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym sprawność funkcji poznawczych spada wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.

W 2010 r. wykazano związek aktywności stwardnienia rozsianego (MS) na obrazach T2 rezonansu magnetycznego z wyższą temperaturą otoczenia [1]. Badanie przeprowadzone przez Leavitt i wsp. miało na celu zbadanie zależności między temperaturą otoczenia a szybkością myślenia i sprawnością pamięci pacjentów z MS. W analizie przekrojowej, która objęła 40 pacjentów i 40 zdrowych osób, stwierdzono istotną zależność między gorszymi uzyskiwanymi przez pacjentów wynikami a wyższą temperaturą (rp = -0.45; p = 0.006). Nie odnotowano podobnego trendu wśród osób zdrowych. W drugiej części badania, o konstrukcji podłużnej, w odstępie 6 miesięcy dokonano pomiarów szybkości procesowania informacji i sprawności pamięci w innej grupie 45 pacjentów z MS. Uzyskane dane również wskazały na negatywny wpływ wyższej temperatury na badane parametry funkcji poznawczych. Leavitt i wsp. zauważają, że zależność między temperaturą a sprawnością myślenia i pamięci może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez pacjentów i na proces leczenia. Publikacja demonstruje również wartość pomiaru funkcji poznawczych u pacjentów z MS jako bardziej czułej alternatywy dla skali EDSS w badaniach klinicznych. Przy obecnym stanie wiedzy pozostaje trudne do ustalenia, czy obserwowana korelacja wynika ze zwiększenia aktywności MS czy z innych efektów zależnych od temperatury.

Przypisy:

1. Meier DS, Balashov KE, Healy B i wsp. Seasonal prevalence of MS disease activity. Neurology

2010; 75:799-806.

Źródło: Stwardnienie rozsiane: pogorszenie funkcji poznawczych w wyższych temperaturach.