Oświadczenie Parlamentu Europejskiego. A co dalej?

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie walki ze stwardnieniem rozsianym w Europie

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ok. 600 000 Europejczyków cierpi na stwardnienie rozsiane (SM), które jest najbardziej powszechną chorobą neurodegeneracyjną i główną przyczyną niewynikającej z wypadków niepełnosprawności u ludzi młodych;

B.  mając na uwadze, że u większości osób SM jest diagnozowane w okresie rozkwitu ich aktywności zawodowej, i że prawie połowa przestaje pracować w ciągu trzech lat od diagnozy;

C.  mając na uwadze, że w Europie mamy do czynienia z olbrzymimi rozbieżnościami w dostępie do leczenia modyfikującego przebieg choroby, które w ostatnich miesiącach jeszcze się nasiliły;

1.  wzywa Komisję i Radę do:

   zachęcania, w ramach programu „Horyzont 2020”, do bliższej współpracy naukowej i badań porównawczych nad SM;
   propagowania, w ramach procesu refleksji nad chorobami przewlekłymi, równego dostępu do leczenia i elastycznej polityki zatrudnienia dla osób cierpiących na przewlekłe choroby neurologiczne, takie jak SM;

2.  wzywa państwa członkowskie, aby:

   zwiększały równy dostęp do opieki wysokiej jakości, np. dzięki korzystaniu z potwierdzonych edukacyjnych narzędzi szkoleniowych (takich jak szkolenia zawodowe dla personelu pielęgniarskiego specjalizującego się w SM) w celu wyszkolenia, znormalizowania i porównywania specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego;
   wsparły europejski rejestr SM, zachęcając do zbierania danych pacjentów na poziomie krajowym;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) , Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia X xxxxx 2012 r. (P7_PV-PROV(2012)09-13(ANN1)).

 

Poczułem się jak po lekturze sprawozdania ze Zjazdu PZPR. Tam też królowała mowatrawa, za którą nic nie szło w działaniach pozytywnego.