Nowy lek na stwardnienie rozsiane

Firategrast to lek w terapii remitująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego, który przeszedł pozytywnie badania kliniczne 2 fazy. Wyniki przedstawiono na łamach najnowszego wydania czasopisma Lancet Neurology.

Firategrast to lek w terapii remitująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego, który przeszedł pozytywnie badania kliniczne 2 fazy. Wyniki przedstawiono na łamach najnowszego wydania czasopisma Lancet Neurology.

W patogenezie stwardnienia rozsianego dużą rolę przypisuje się migracji leukocytów, które wykazują ekspresję alfa-4-beta-1-integryny. Skuteczny w prewencji nawrotów choroby oraz powstawania nowych zmian mózgowych w obrazie MRI okazało się przeciwciało monoklonalne przeciwko integrynie (natalizumab zarejestrowany do terapii nawracających form SM w 2005 r.). Pacjenci otrzymujący ten lek mają jednak zwiększone ryzyko rozwoju postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej (PML) oraz infekcji OUN wywołanej poliomawirusami, co znacznie ograniczyło jego stosowanie. Firategrast to nowy lek będący przeciwciałem monoklonalnym przeciwko integrynie, stosowany doustnie, którego okres półtrwania wynosi około 2,5-4,5 godziny. Natalizumab ma okres półtrwania około 11 dni i stosowany jest we wlewie dożylnym.

David Miller i wsp. przeprowadzili zrandomizowane, podwójnie zaślepione badanie, w którym 24 tygodniowy okres leczenia poprzedzał 12 i 40 tygodniowe okresy obserwacyjne. Spośród 343 pacjentów włączonych do badania firategrast w dawce 150 mg otrzymało 39 osób, w dawce 600 mg 95 osób, w dawce 900 mg lub 1200 mg 100 osób. Placebo otrzymało 99 badanych. W grupie otrzymującej najwyższe dawki leku osiągnięto 49 proc. redukcję liczby zmian widzianych w obrazie MRI (wzmocnionym gadolinium). W pozostałych grupach zmiany okazały się nie istotne. Lek był dobrze tolerowany we wszystkich dawkach. Nie zidentyfikowano przypadków PML oraz infekcji wirusem JC. W grupie otrzymującej 900mg/1200mg firategrastu odnotowano zwiększoną liczbę przypadków infekcji dróg moczowych. Lek ten wymaga dalszych badań, szczególnie istotne będzie porównanie go z natalizumabem.

Źródło: Lancet Neurology 2012; 11:131-39.

Nowy lek na stwardnienie rozsiane , pulsmedycyny.com.pl.