Małopolski naukowiec wynalazł unikatowe urządzenie do nauki chodu

Urządzenie – jak wyjaśnił pochodzący z Nowego Sącza naukowiec - jest przeznaczone do "bezpiecznej nauki chodu osób, które utraciły tę zdolność w wyniku np. udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, dziecięcego porażenia mózgowego, wypadków komunikacyjnych i innych schorzeń".

Parestand – tak nazywa się unikatowe urządzenie do nauki chodu, które skonstruował absolwent Politechniki Krakowskiej Jan Żuchowicz. Jeszcze w tym roku wynalazek pojedzie do ośrodka rehabilitacji w Salzburgu.

Wcześniej zamówiło go inne zagraniczne centrum terapii – w Niemczech. Coraz częściej Parestand, który jest właśnie patentowany, wykorzystują ośrodki rehabilitacyjne w Polsce.

Urzą­dze­nie – jak wy­ja­śnił po­cho­dzą­cy z No­we­go Sącza na­uko­wiec - jest prze­zna­czo­ne do "bez­piecz­nej nauki chodu osób, które utra­ci­ły tę zdol­ność w wy­ni­ku np. udaru mózgu, stward­nie­nia roz­sia­ne­go, dzie­cię­ce­go po­ra­że­nia mó­zgo­we­go, wy­pad­ków ko­mu­ni­ka­cyj­nych i in­nych scho­rzeń".

Pa­re­stand, w prze­ci­wień­stwie do in­nych urzą­dzeń słu­żą­cych do nauki cho­dze­nia, umoż­li­wia pa­cjen­to­wi sa­mo­dziel­ne po­ru­sza­nie się – w po­zy­cji pio­no­wej.