Lachinimod skuteczny w stwardnieniu rozsianym

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne trzeciej fazy wykazało skuteczność lachinimodu w zmniejszaniu częstości nawrotów i chronieniu przed pogłębieniem niepełnosprawności w postaci remitująco-nawracającej stwardnienia rozsianego.

Lachinimod jest immunomodulatorem, którego działanie objawia się między innymi zmniejszeniem ekspresji genów prozapalnych i utrudnieniem przechodzenia limfocytów T przez barierę krew-mózg. Pierwsze badania klinicznie lachinimodu, w których punktem końcowym była aktywność stwardnienia rozsianego (MS) w obrazowaniu MR, wskazały na jego istotną skuteczność. W New England Journal of Medicine opublikowane zostały wyniki randomizowanego, wieloośrodkowego badania trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą skuteczności lachinimodu w leczeniu postaci remitująco-nawracającej MS. W eksperymencie trwającym 24 miesiące wzięło udział 1106 pacjentów, z których pierwsza połowa otrzymywała lachinimod w dawce 0.6 mg dziennie, a druga połowa placebo. Punkty końcowe obejmowały: częstość nawrotów w przeliczeniu na rok (główny), pogorszenie sprawności mierzone skalą EDSS (dodatkowy) i liczbę zmian w obrazach T2 MR (dodatkowy). Częstość nawrotów w przeliczeniu na rok w grupie leczonej lachinimodem wyniosła 0.3 (w porównaniu z 0.39 dla placebo; p = 0.002). Liczba wszystkich zmian i nowych zmian w obrazach MR przy leczeniu lachinimodem była istotnie niższa w porównaniu z placebo (p < 0.001). Ryzyko pogorszenia niepełnosprawności w grupach badanej i kontrolnej wyniosło odpowiednio 11.1% i 15.7% (p = 0.01). Działaniem niepożądanym, które autorzy publikacji wymienili w pierwszej kolejności było podwyższenie AlAT trzykrotnie powyżej górnej granicy normy. Występowało ono ponad dwukrotnie częściej u pacjentów przyjmujących lachinimod.

Bibliografia dla zainteresowanych

1. Polman C, Barkhof F, Sandberg-Wollheim M i wsp. Treatment with laquinimod reduces development of active MRI lesions in relapsing MS. Neurology. 2005; 64(6):987-91.

2. Comi G, Pulizzi A, Rovaris M i wsp. Effect of laquinimod on MRI-monitored disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study. Lancet. 2008 Jun 21;371(9630):2085-92.

Źródło: Lachinimod skuteczny w stwardnieniu rozsianym.