Konsultacje społeczne "Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Urząd Miasta Łodzi przeprowadza konsultacje programu rozwiązywania problemów społecznych. Część publikacji porusza także problemy niepełnosprawnych mieszkańców. Zobacz jak można wziąć udział w konsultacjach.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 stycznia 2015 r. do dnia 29 stycznia 2015 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. trzech tematycznych warsztatów dla mieszkańców Miasta Łodzi umożliwiających zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotu konsultacji i wypracowanie rozwiązań; warsztaty odbędą się:
  1. w dniu 9 stycznia 2015 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 w Boutique Hotel’s w Łodzi, al. Piłsudskiego 10/14 - tematem warsztatu będą problemy demograficzne miasta Łodzi,
  2. w dniu 12 stycznia 2015 r. w godzinach od 17.00 do 20.00 w Boutique Hotel’s w Łodzi, al. Piłsudskiego 10/14 - tematem warsztatu będą nowoczesne instrumenty rynku pracy,
  3. w dniu 14 stycznia 2015 r. w godzinach od 17.00 do 20.00 w Boutique Hotel’s w Łodzi, al. Piłsudskiego 10/14 - tematem warsztatu będą szkolne programy profilaktyki społecznej;
 2. otwartego protokołowanego spotkania, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w godzinach od 17.00 do 20.00, składającego się z:
  1. wysłuchania publicznego; osoby, które chcą zabrać głos w ramach wysłuchania zgłaszają swój udział, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do dnia 16 stycznia 2015 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: jwoznicka@opus.org.pl,
  2. otwartej, moderowanej dyskusji w grupach, umożliwiającej przedstawianie opinii i propozycji oraz składanie opinii i propozycji do protokołu;
 3. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy Ośrodka.

Projekt „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki "Samorząd" i "Konsultacje społeczne"), na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl,
 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 8 stycznia 2015 r. oraz składane po dniu 29 stycznia 2015 r., po godzinie 16.00,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” , możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Dla ułatwienia z konsultowanej publikacji "Projekt "Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" wyodrębniliśmy rozdział dotyczący osób niepełnosprawnych, do pobrania: mops_konsult_projekt_141223_niepelnosprawni.pdf