Ile miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

Na miejscu postojowym dla samochdów wymalowany symbol tak zwana "koperta" wyznaczająca postój dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Symbol niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim.

Liczbę miejsc postojowych, które muszę być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych reguluje "Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych". Nie ogranicza jednak takiego obowiązku jedynie do dróg publicznych, ale uwzględnia także na przykład "strefy zamieszkania" - którymi mogą być objęte nie tylko drogi publiczne, ale także drogi wewnętrzne.

Ile miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

W Ustawie o drogach publicznych czytamy:

Art. 12a. 1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwaną dalej „kartą parkingową”:

1) na drogach publicznych;
2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.


2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:
1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;
4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Droga wewnętrzna

Droga publiczna w rozumieniu przepisów to nie każda droga dostępna publicznie. Nie jest nią droga wewnętrzna

Art. 8. 1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Strefa zamieszkania

Definicję strefy zamieszkania precyzuje Ustawa "Prawo o ruchu drogowym"

strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

Sterfa ruchu

Zgodnie z definicją podaną przez Ustawę "Prawo o ruchu drogowym"

strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

 

 

Drogi osiedlowe, a miejsca postojowe dla osób niepełnospranwych

Pojęcie drogi osiedlowej, zlokalizowanej na terenie osiedla mieszkaniowego, nie jest sprecyzowane. Jeśli droga taka nie jest drogą publiczną (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) jest drogą wewnętrzną. Klasyfikacje zaś drogi do drogi publicznej dokonują zarządcy dróg (odpowiedni krajowi, wojewódzcy itd) na mocy uchwał.

Droga osiedlowa może być jednak także oznakowana jako "strefa ruchu" lub "strefa zamieszkania". Wprowadzenie takich kategorii dróg na drogach wewnętnych dokonują organy zarządające taką drogą. W przypadku dróg umiejscowionych na osiedlach mieszkaniowych może być to np. zarząd osiedla, spółdzielni mieszkaniowej.

Jeżeli zarząda drogi osiedlowej nada jest status "strefy ruchu" lub "strefy zamieszkania" i wyznacza na niej miejsca postojowe to jest , jak wynika z  wyżej wspomnianego przepisu Ustawy "O drogach publicznych", zobligowany do wyznaczenia w stosownej liczbie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Warto przy tej okazji przypomnieć, że na terenie "strefy zamieszkania" postój pojazdów jest dozwolony jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Jeżeli zatem w takiej strefie nie ma wyznaczonych takich miejsc wówczas postój jakichkolwiek pojazdów jest zabroniony!